KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rada Rodziców

II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomsku
Zadania i cele II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomsku określa ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 poz. 1943 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59) oraz przepisy szczegółowe. 

KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

 1. W szkole działa Rada Rodziców, która w ramach swoich kompetencji:
  1. występuje do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny
  2. wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły,
  3. uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy szkoły,
  4. uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program profilaktyki,
  5. uchwala regulamin swojej działalności,
  6. opiniuje podjęcie w szkole działalności stowarzyszeń lub innych organizacji,
  7. wnioskuje o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,
  8. wyraża zgodę (na wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,
  9. uzgadnia wzór jednolitego stroju do noszenia przez uczniów na terenie szkoły,
  10. wnioskuje o dokonanie oceny pracy nauczyciela,
  11. opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,
  12. wprowadza dodatkowe zajęcia edukacyjne do szkolnego planu nauczania,
  13. wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od dwóch do czterech przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym,
  14. dokonuje wyboru przedstawiciela rodziców wchodzącego do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy,
  15. nadaje szkole imię,
  16. deleguje przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora,
  17. opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
  18. opiniuje projekt planu finansowego składnego przez dyrektora,
  19. inicjuje i organizuje pomoc rodziców dla szkoły,
  20. gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły. 
 2. Szczegółowe zasady działania rady rodziców określa regulamin rady rodziców, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem. 
Podmiot udostępniający informację:
II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomsku
data: 20-02-2020
wytworzył: Elżbieta Kowalczyk
data: 20-02-2020
data: 20-02-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 26-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 656